Przykładowa opinia medyczno-psychologiczna zdolności do kierowania pojazdami – tłumaczenie z języka niemieckiego

Wersję niemiecką powyższej opinii można przeczytać w artykule „Medizinisch-Psychologisches Gutachten – Ergebnis negativ“  

***

Opinia medyczno-psychologiczna

Powiat XX [sygnatura]
Organ ds. prawa jazdy [nazwa]

Na wniosek wyżej wymienionego organu ds. transportu drogowego pan X przeszedł w dniu XX. XX. XXXXXX r. badanie medyczno-psychologiczne zdolności do kierowania pojazdami.

Badanie zostało przeprowadzone przy wsparciu tłumacza przysięgłego, pani X. Udostępniono dokumenty potwierdzające, że jest to zaprzysiężony tłumacz przysięgły ustny bądź pisemny.

Pan X posiada polskie prawo jazdy i złożył wniosek o ponowne uznanie polskiego prawa jazdy kategorii uprawnień A+CE, aby móc ponownie korzystać ze swojego zagranicznego prawa jazdy tutaj w kraju.

Jednakże ze strony władz publicznych istnieją poważne wątpliwości co do zdolności badanego do kierowania pojazdami mechanicznymi. Obawy te dotyczą sytuacji przedstawionej na następnej stronie.

W trakcie badania należy wyjaśnić następujące kwestie:

Czy można oczekiwać, że pan X również w przyszłości będzie kierował pojazdem silnikowym pod wpływem alkoholu, który zagraża bezpieczeństwu jazdy i/lub czy w związku z wcześniejszym spożyciem alkoholu wystąpią zaburzenia zagrażające bezpiecznemu prowadzeniu pojazdów kategorii 1 i 2 (kategoria A i CE)?

Czy pomimo odnotowanych w aktach przestępstw związanych z ruchem drogowym nie należy oczekiwać, że pan X dopuści się poważnych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa o ruchu drogowym lub karnym?

Sytuacja wyjściowa:

 • W dniu XX.XX.XXXX, jazda po pijanemu samochodem ciężarowym o godzinie 12.05, 2,91 promila w momencie pobrania krwi o godzinie 13.20. O godzinie 13.50 odnotowano BAK wynoszący 2,8 promila.
 • W dniu XX.XX.XXXX, jazda samochodem ciężarowym bez prawa jazdy w 275 przypadkach.

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów obowiązującego rozporządzenia w sprawie prawa jazdy (FeV) dotyczących oceny zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Przy gromadzeniu i interpretacji wyników uwzględniono w szczególności następujące podstawy naukowe:

 • Wyrok w ocenie zdolności do kierowania pojazdami – kryteria oceny, wydanie trzecie 2013, red.: DGVP/DGVM, Schubert, W. Dittmann, V. Brenner-Hartmann, J. , Kirschbaum Wydawnictwo Bonn
 • Wytyczne oceny zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych (pod redakcją Gräcmann, N. , Albrecht, M. , Federalny Urząd Drogowy) w wersji z dnia 28 października 2019 r. (VkBl. str. 775).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami, badania zdolności do kierowania pojazdami powinny być przeprowadzane w oparciu o okoliczności. W związku z tym nie należało rozpatrywać całości osobowości badanej osoby, lecz jedynie te cechy, umiejętności i zachowania, które są istotne z punktu widzenia zdolności do kierowania pojazdami (zob. załącznik 4a pkt lb do FeV).

Bezpośrednio na początku badania biegły poinformował pana X o przedmiocie i celu badania, o całym procesie badania i procedurze postępowania przed wysłaniem opinii.

Informacje dotyczące historii i prognozy

Uzasadnienie zastrzeżeń dotyczących adekwatności

Należy się spodziewać, że kierowcy, którzy popełnili wykroczenia drogowe z alkoholem i bez alkoholu, ponownie będą się upijać i popełniać inne wykroczenia drogowe. Wskazuje to na dwojaki problem.

Z jednej strony badania naukowe dowodzą, że kierowcy poruszający się po drogach pod wpływem alkoholu (od 0,8 promila) piją alkohol w nietypowy, niekontrolowany sposób. Przy takich zachowaniach związanych z piciem nie można już zagwarantować konsekwentnego oddzielenia picia od prowadzenia pojazdu. (Kunkel, E. (1987): “Przestępstwo pod wpływem alkoholu i zdolność do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości”, DAR 56, 2, str. 41 i nast.)

Badania z zakresu medycyny drogowej wskazują, że tzw. “pijak towarzyski toleruje i może spożywać napoje alkoholowe o stężeniu co najwyżej 1 lub maksymalnie około 1,3 promila alkoholu we krwi, a osoby, u których stężenie alkoholu we krwi przekracza około 1,6 promila, regularnie cierpią na poważne problemy alkoholowe (Kunkel, E. (1985). Informacje o piciu alkoholu: picie społeczne i stężenie alkoholu we krwi. Alkohol we krwi, 22, str. 341-356; Kunkel, E. (1987). Kontrolowane picie i abstynencja jako cele leczenia alkoholików. Uzależnienia, 33, str. 383-404; Stephan, E. (1986). Okres próby przez pierwsze dwa lata przestępców alkoholowych, odnotowanych po raz pierwszy, z uwzględnieniem ich wartości BAK. Czasopismo Ruch Drogowy, 23, str. 2-9; Schneider (1986). 24. Niemiecki Dzień Sądu Komunikacyjnego. Wydawnictwo: Niemiecka Akademia Nauk o Komunikacji, str. 326n. , 338n.).

Z drugiej strony nieprawidłowości, które nie zawierają alkoholu, wynikają z nawyków, które prowadzą do powtórzenia się niewłaściwego zachowania, a tym samym do zwiększonego ryzyka.
(Kunkel, E. : “Prognoza uderzających”, Köln 1979; Gebers, M. A. , Peck, R. C. : “Basic California Traffic Conviction and Accident Record Facts”, Dept. Mit. Vehicles, Sacramento, Ca. , 1987).

Rodzaj wykroczenia “prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy” charakteryzuje podstawowy stosunek człowieka do bezpieczeństwa na drodze, ponieważ decyzja o popełnieniu tego wykroczenia zazwyczaj nie jest podejmowana pod presją czasu, lecz jest wyrazem zamierzenia.

W przypadku wykroczeń, których nieprawidłowa treść jest generalnie rozpoznawalna już przed rozpoczęciem jazdy, chodzi o wykroczenia, które mają negatywne znaczenie prognostyczne w odniesieniu do przyszłych zachowań drogowych. Kierowca przy takich przestępstwach świadomie stawia swoje subiektywne potrzeby ponad normatywnymi warunkami ruchu drogowego.

Warunki sprzyjające korzystnej prognozie w odniesieniu do kwestii związanych z alkoholem

Ponieważ istotne aspekty dotychczasowej historii wskazują, że podobnych tendencji behawioralnych należy się spodziewać z dużym prawdopodobieństwem również w przyszłości, w celu uzasadnienia korzystnej prognozy zachowania w ruchu drogowym należy zbadać następujące cechy procesu rozwoju od momentu popełnienia przestępstwa (tzw. hipotezy):

 • Po pierwsze, konieczne jest, aby zebrać ustalenia niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie władz i aby móc wykorzystać je w ramach oceny wyników.

Obejmuje to m. in. spójne wyniki badań. Osoba badana współpracuje w zakresie adekwatnym do sytuacji, dzięki czemu można pozyskać konieczne informacje niezbędne do analizy problemu i zachowania.

 • W przypadku uzależnienia od alkoholu terapia odwykowa lub porównywalna metoda rozwiązywania problemów, zwykle wspomagana terapią uzależnień, powinna była doprowadzić do stabilnej abstynencji. Abstynencja musi być potwierdzona odpowiednimi badaniami lekarskimi. Powinna być ona uzasadniona motywacyjnie, tak aby można określić jako ją jako stabilną.
 • Jeśli osoba badana nie jest w stanie obcować z alkoholem w sposób kontrolowany przez długi czas, należy zażądać konsekwentnej i stabilnej abstynencji od spożywania alkoholu. Abstynencja musi być potwierdzona odpowiednimi badaniami lekarskimi.
 • Jeśli istniało ryzyko alkoholowe, które objawiało się wzmożonym przyzwyczajeniem do alkoholu, niekontrolowanymi epizodami picia lub nasilonym piciem rekreacyjnym, to obecnie mamy do czynienia z wystarczająco zmienionymi zachowaniami związanymi z piciem w oparciu o odpowiednią świadomość problemu, aby można było założyć stałą kontrolę spożycia alkoholu.
 • Nie ma już niekontrolowanego łączenia pewnych okazji do picia z prowadzeniem pojazdu.
 • W przypadku stwierdzenia braków należy sprawdzić, czy kurs przywracający zdolność do prowadzenia pojazdów zgodnie z § 70 może w wystarczającym stopniu na nie wpłynąć w przypadku kierowców, którzy popełnili wykroczenia związane z alkoholem.
 • Ponadto, z punktu widzenia medycyny drogowej, nie może występować upośledzenie uniemożliwiające prowadzenie pojazdu.
 • Nie może być żadnych zaburzeń psychicznych i/lub psychologiczno-funkcjonalnych związanych z ruchem drogowym.

Prognozę zachowań komunikacyjnych z pozytywnym wynikiem ogólnym można postawić tylko wtedy, gdy wszystkie cechy procesu zmiany istotne dla indywidualnego przypadku (hipotezy przedstawione powyżej) zostaną potwierdzone, czyli spełnione zostaną wszystkie wymagania stawiane osobie badanej. Oficjalnych wątpliwości co do odpowiedniości nie można rozwiać, jeśli nie zostanie spełniony przynajmniej jeden z postawionych warunków. Dotyczy to również sytuacji, gdy medyczna lub psychofunkcyjna część badania zostanie pozytywnie oceniona. W takich przypadkach pojedyncza hipoteza niesie ze sobą ogólny wynik. Zbieranie danych w eksploracji psychologicznej prowadzone jest do momentu podjęcia decyzji.

Zgodnie z załącznikiem 4a pkt 2b rozporządzenia w sprawie prawa jazdy zakres oceny zależy od ustaleń. Jeśli ustalenia są jednoznaczne, raport będzie krótszy, a jeśli ustalenia bardziej skomplikowane, raport będzie bardziej szczegółowy.

Część medyczna

Rzeczoznawca: dr med. XX XX

W przypadku badania medycznego ruchu drogowego pan Lacek odpowiedział na piśmie “Pytania dotyczące badania medycznego ruchu drogowego”, podając dane osobowe dotyczące jego historii zdrowia.

Przedstawione wyniki

Przedstawiono następujące istotne wyniki medyczne w związku z postawionymi pytaniami:

3 Analizy włosów pod kątem EtG (glukuronid etylu; bezpośredni produkt rozkładu alkoholu) w celu wykazania abstynencji alkoholowej / 4 zaświadczenia

Daty pobierania próbek:
XX.XX.XXX
XX.XX.XXX
XX.XX.XXX

Długość każdej badanej części włosów: 3 cm.
Wyniki: W analizowanych częściach włosów nie wykryto EtG.

Dla każdego z powyższych badań, pobieranie próbek i wysyłka odbywały się zgodnie z kryteriami oceny. Tożsamość badanego została wstępnie zweryfikowana. Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą DIN ISO EN 17025 w zakresie alkohologii sądowej.

Odcinek włosów w okolicy głowy został zbadany metodą analizy dowodowej (chromatografia cieczowa połączona ze spektroskopią masową). Granica oznaczalności wynosiła 0,007 ng/mg (= 7 pg/mg). W celu zabezpieczenia próbki zapasowej (18 miesięcy) pobrano drugą wiązkę włosów. Włosy na głowie rosną średnio 1 cm miesięcznie.

Wyniki badań potwierdzają informacje o abstynencji alkoholowej w okresie 3 miesięcy poprzedzających pobieranie próbek.

Wywiad lekarski

Badanie stanu zdrowia nie wykazało żadnej choroby fizycznej, psychicznej lub neurologicznej istotnej w zakresie istotnym dla postawionych pytań.

Nie ma stałego przyjmowania lekarstw.

Wcześniejsza opieka medyczna związana z nadużywaniem alkoholu lub uzależnieniem od alkoholu została wyraźnie zaprzeczona.

Informacje dotyczące spożycia alkoholu: rezygnacja z alkoholu trwa od XX.XX.XXXX.

Wyniki badań

xx-letni mężczyzna w dobrym stanie odżywienia ogólnego i prawidłowej wagi.

Waga:
Ciśnienie krwi:
Tętno:
Serce:
Brzuch:
Skóra:
Wegetatywny:
koordynacja:
Próba palcowo-nosowa:
Próba palec-palce:
Wyjście linowe:
Stanie na jednej nodze:
Reakcja źrenicy:
Psyche:
Wzrok:
Badanie wzroku:
Wartości enzymów wątrobowych:

Część psychologiczna:

Rzeczoznawca: Psych. dypl. XX XX

Informacje ogólne

Poparte pisemną ankietą, aby uzyskać dane osobowe dotyczące ogólnej i zawodowej sytuacji życiowej badanego. Informacje te miały na celu zapoznanie się z możliwymi warunkami ramowymi, które mogą być istotne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez psychologa. Jak wskazano powyżej w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie praw jazdy, poniżej zamieszcza się dane z kwestionariuszy w opinii tylko wtedy, gdy są one istotne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Pan XX wypełnił następujące kwestionariusze: “Pytania dotyczące osoby”, “Pytania dotyczące wpływu alkoholu”, “Pytania dotyczące zachowań drogowych”.

Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów

Odnosząc się do swoich doświadczeń w ruchu drogowym, pan XX poinformował, że pozwolenie na prowadzenie pojazdów zostało wydana po raz pierwszy w roku XXXX. Średni roczny przebieg: 100 tys. km.

Przedstawione wyniki

Świadectwo poradnictwa w zakresie uzależnień. Następnie badany poddał się w sumie 4 godzinnym spotkaniom indywidualnym w ośrodku doradztwa w zakresie uzależnień.

Zaświadczenie z Zakładu Leczenia Osób Uzależnionych, Barline wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka polskiego na niemiecki.

“Pan XX w okresie XXXX z sukcesem zakończył podstawowy program terapii dla osób alkoholowych. Nie pije od 6 lat. Nie jest konieczne leczenie odwykowe. “

Badanie

W badaniach psychologicznych, w wywiadzie na temat historii i obecnie panujących postaw i zachowań poruszono, z jednej strony, problem samoobserwacji i samokontroli przy piciu, kształtowanie i utrwalanie nawyków picia alkoholu, stan wiedzy o problemie narażenia na spożycie alkoholu podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz koncepcje badanego dotyczące unikania jazdy pod wpływem alkoholu. Z drugiej strony poruszono kwestię przestępstw i wykroczeń w wąskim znaczeniu, a także postaw i zachowań badanego w tym zakresie.

Dane pana XX zostały wprowadzone do komputera podczas rozmowy i czasami zapisane dosłownie. W stosownych przypadkach poniżej przedstawiono również dane z pisemnego wywiadu.

Pan XX przedstawił m. in. następujące informacje na temat swojej sytuacji osobistej: XXX

Możliwe pytania zadawane podczas tej części badania:

• Jak wyglądało spożywanie alkoholu w latach poprzedzających przestępstwo pod wpływem alkoholu?
• Konkretne ilości i częstotliwości picia
• Dlaczego pił Pan alkohol w dniu popełnienia przestępstwa?
• Czy w okresie poprzedzającym popełnienie przestępstwa lub wykroczenia nadużywał Pan alkoholu przez dłuższy czas?
• Dotychczasowa motywacja do picia
• Jak ocenia Pan spożycie alkoholu w okresie poprzedzającym zauważenie z dzisiejszej perspektywy?
• Czy w przeszłości miał Pan urwanie filmu?
• Jak wygląda picie alkoholu w okresie następującym po przestępstwie pod wpływem alkoholu?
• Dlaczego doszło do zmiany sposobu picia alkoholu w związku z odstawieniem alkoholu?
• Co zmieniło się w Pana życiu od czasu abstynencji?
• Jak będzie wyglądało spożywanie alkoholu w przyszłości?
• Czy rzeczywiście może Pan trwale unikać spożywania alkoholu?
• Czy skorzystał Pan z pomocy specjalisty?
• Jak zamierza Pan radzić sobie w sytuacjach krytycznych, sprzyjających nawrotom choroby w przyszłości?
• Jak zamierza Pan zapobiec nawrotom spożycia alkoholu w przyszłości?
• Dlaczego zwrócił się Pan o pomoc w poradni zajmującej się leczeniem/uzdrawianiem osób uzależnionych, skoro Pana spożycie alkoholu nie rzucało się w oczy?

Psychofizyczny test funkcjonalny

Ponieważ w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie konieczne było również sprawdzenie warunków działania w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w ramach badania sprawności psychicznej ruchu drogowego zostały przeprowadzone na komputerze następujące procedury testowe systemu Corporal Plus® (wersja oprogramowania od 2.0.001)

Materiał testowy składa się zazwyczaj z wizualnego materiału drażniącego: “strzałki kaprala” (figury złożonej z trzech wzajemnie ustawionych kątów) i krzyża złożonego z wzajemnie powiązanych kątów. Realizacja testowa odbywa się na urządzeniu odpowiadającym z 4 przyciskami. W zależności od wymagań testu należy nacisnąć odpowiedni przycisk w górę, w lewo, w prawo lub w dół.

Wynik testu jest obliczany jako wskaźnik szybkości reakcji oraz liczba błędów jako miara staranności (“wartość surowa”). Ogólną miarą wydajności jest współczynnik wydajności, który uwzględnia względność (tolerancję pomiarową) pomiaru prędkości w celu zapewnienia uczciwości testu. Wskaźnik wydajności jest obliczany tylko wtedy, gdy liczba błędów nie spada poniżej granicy tolerancji, która jest określona w zależności od odpowiedniej procedury testowej. Jeśli granica tolerancji błędu zostanie przekroczona, wyniku prędkości nie daje się zinterpretować i test należy powtórzyć.

Wyniki testu podane są w rangach procentowych od 0 do 100. Na przykład, ranga procentowa (PR) wynosząca 45 oznacza, że 55% grupy odniesienia „populacja kierowców” osiąga wyniki testu, które są wyższe od osiągniętej wydajności. PR 100 oznacza najlepszą możliwą wydajność, PR 0 oznacza najniższą. Wymagania dla prawa jazdy grupy 1 są spełnione, jeśli we wszystkich testach wydajności zostanie osiągnięty lub przekroczony odsetek 16, w oparciu o standardowe wartości niezależne od wieku. W przypadku prawa jazdy grupy 2, odsetek 33 lub więcej musi również zostać osiągnięty w większości przeprowadzonych testów wydajności.

Rodzaj, liczba i zakres procedur badania skuteczności zależą od wagi problemu związanego z substancją. Na przykład wymagane jest, aby kandydaci lub posiadacze prawa jazdy, którzy są uzależnieni od alkoholu lub którzy przez wiele lat poważnie go nadużywani, zostali poddani odpowiednim testom, obejmującym obszary działania orientacji wzrokowej, koncentracji i uwagi, reakcji i odporności.

Test został przeprowadzony w języku niemieckim.

Przeprowadzono:

Kapral Plus — wewnętrzna czujność
Obszar diagnozowany: wewnętrzna czujność, ogólna reakcja na proste bodźce wzrokowe. Opis zadania: Strzałka pojawia się w nieregularnych odstępach na środku ekranu i zawsze jest skierowana w dół. Osoba testująca powinna jak najszybciej zareagować przyciskiem poniżej, gdy tylko pojawi się strzałka. Test zawiera 64 pozycje.

Kapral Plus — selektywna uwaga
Obszar diagnozowania: uwaga wizualno-selektywna, wydajność koncentracji.
Opis zadania: Na ekranie pojawiają się jednocześnie dwie strzałki. Przyciskiem poniżej możesz zareagować tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna strzałka jest skierowana w dół. Wybór cech jest tutaj kluczowy: tylko niektóre cechy zadania mają być skoncentrowane (= bodźce docelowe), a nieistotne cechy mają być wymazane. Test zawiera 64 pozycje.

Corporal Plus — rozproszona uwaga A
Diagnozowalny obszar: wizualnie rozproszona uwaga, zwracanie uwagi. Opis zadania: Strzałka na krawędzi ekranu wskazuje w górę, w dół, w prawo lub w lewo (kierunek). Krzyżyk pojawia się również na krawędzi ekranu na górze, na dole, po prawej lub lewej stronie (pozycja). Odpowiedz najpierw na kierunek strzałki, a następnie na położenie krzyża. Test zawiera 64 pozycje.

Corporal Plus — skanowanie wizualne
Obszar diagnostyczny: skanowanie wizualne, wydajność orientacji.
Opis zadania: Matryce z różnie wyglądającymi krzyżykami 6×6 należy jak najszybciej przeszukać w poszukiwaniu docelowego bodźca linia po linii. Ten bodziec docelowy to krzyż z dwoma jasnymi obszarami na dole. Jeśli bodziec docelowy jest zawarty w matrycy, należy nacisnąć poniższy przycisk. Jeśli bodziec docelowy nie jest uwzględniony, należy nacisnąć przycisk po prawej stronie. Test zawiera 64 pozycje.

Corporal Plus — nieustająca uwaga (krótka forma)
Obszar diagnozowany: trwała ogólna reakcja na proste bodźce wzrokowe, odporność związana z uwagą. Opis zadania: Na krawędzi ekranu pojawia się strzałka wskazująca w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Jedynym sposobem na reakcję jest naciśnięcie przycisku poniżej, gdy strzałka jest skierowana w dół. Test zawiera 384 pozycje.

Wyniki testu (charakterystyka działania) / Ranga procentowa (norma ogólna)

Reaktywność Wewnętrzna czujność 100
Koncentracja Uwaga selektywna -/-
Uwaga rozproszona Uwaga rozproszona A 38
Orientacja Skanowanie wzrokowe 82
Zdolność do radzenia sobie z utrzymywaniem uwagi (formularz skrócony) 100

Powtórzenie testu
Procedura testowa Uwaga selektywna nie jest możliwa. Test musiał zostać powtórzony.

Wyniki testu (wskaźnik wydajności) Ranga procentowa (norma ogólna)
Koncentracja Uwaga selektywna 100

Podsumowanie wyników badania

W wywiadzie i podczas badania lekarskiego nie stwierdzono uszkodzeń związanych z alkoholem, chorób lub ograniczeń funkcjonalnych wpływających na zdolność do prowadzenia pojazdów.

Zarejestrowane tutaj wartości enzymów wątrobowych były bez zmian.
Przedstawione analizy włosów dla EtG pobrane w dniach XX, XX, XX były nijakie i zgodne z abstynencją alkoholową. Od okresu XX brak jednak odpowiednich dowodów.
Jednak przesłanki do pomyślnego rokowania nie wynikają z samych wyników badań lekarskich.
Nic nie wskazywało na jakiekolwiek zaburzenia sprawności psychofizycznej związane ze zdolnością do prowadzenia pojazdów.
W studium psychologicznym dotyczącym ruchu drogowego pan XX chętnie komentował sytuację przestępczą. Podczas wywiadu próbował w sposób samokrytyczny przedstawić swoje przewinienie.
Przede wszystkim należy dokładniej przyjrzeć się jego wypowiedziom w tym zakresie.

W przedmiocie kwestii związanych z prawem karnym drogowym

Pan XX wielokrotnie lub znacząco naruszył przepisy ruchu drogowego z powodu niewłaściwego nastawienia do przestrzegania zasad, zmniejszonej chęci adaptacji oraz z powodu problematycznych nawyków jazdy. Badany otwarcie przyznał się do prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy.

Z pozytywnej strony pan XX przyznał się do częściowej winy za popełnione przestępstwa, a także miał tutaj postawę samokrytyczną.

Badany stwierdził, że odczekał zakaz prowadzenia pojazdów z powodu wykroczenia w stanie nietrzeźwości i był zdania, że po tym czasie będzie mógł automatycznie ponownie prowadzić samochód.

Jego wypowiedzi w tym zakresie nie mogą być obalone przez biegłego.

Wydaje się, że praktyczne konsekwencje tego niewłaściwego postępowania wywarły na nim wrażenie i doprowadziły do sformułowania pozytywnych postanowień.

Zgodnie z wynikami psychologicznego śledztwa drogowego, pan XX jest wystarczająco świadomy tego problemu i niebezpieczeństw związanych z prowadzeniem pojazdu bez prawa jazdy. U osoby badanej nie można było już stwierdzić nieprawidłowych postaw wobec kwestii problemów bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy ogólnych norm społecznych. W każdym razie przeprowadzone tu eksploracje nie ujawniły żadnego trwałego zachowania skłonnego do podejmowania ryzyka, zgodnie z którym należałoby się spodziewać zwiększonej skłonności do dalszych niedostosowań.

Z wyjaśnień osoby badanej wynikało również, że efekt pedagogiczny nałożonych sankcji, związany z zaistniałym problemem z prawem jazdy, zadziałał.

Pan XX najwyraźniej w międzyczasie odczuł osobiste niedogodności i w pełni się nad tym zastanowił. Zdaje sobie sprawę, że może zaszkodzić sobie w jeszcze większym stopniu, jeśli znowu będzie źle się zachowywał.

Tym samym mimo wszelkich obaw o faktyczną zmianę postawy osoby badanej nie można z wystarczającą pewnością przyjąć, że wypowiedzi osoby badanej są jedynie próbami dostosowania się do założonych kryteriów oceny, bez żadnych konsekwencji dla przyszłych zachowań .

Osoba badana jest ewidentnie świadoma, że swoją sytuację w zakresie udziału w ruchu drogowym w perspektywie długoterminowej może utrzymać bezproblemowo tylko wtedy, gdy rzeczywiście zastosuje się do obowiązujących przepisów i regulacji.

W przedmiocie kwestii związanych z alkoholem

Ustalenia dotyczące historii spożycia alkoholu pana XX (ilości i częstość picia alkoholu, zachowania unikające, warunki picia, cechy fizyczne, cechy społeczne, psychiczne i wykroczenia) nie wykazują żadnych wiarygodnych oznak uzależnienia od alkoholu w sensie klinicznym. Dowodzą one jednak, że pan XX nie jest w stanie na stałe radzić sobie z alkoholem w sposób kontrolowany. Opierając się na następujących cechach, można założyć, że „niedopasowany wzorzec używania substancji” lub niemożność używania alkoholu w sposób kontrolowany, co widać z „historii wyciągania wniosków”, stanowi tło dla udokumentowanej historii wykroczeń:

– Pan XX został odnotowany z powodu jazdy pod wpływem 2,91 promila alkoholu we krwi.
– Oczywiste jest, że w przeszłości istniało odbiegające od normy nadmierne spożycie alkoholu z odpowiednim rozwojem tolerancji.
– Pan XX sam uważa, że konieczne jest odstąpienie od alkoholu, czego przestrzega już w momencie badania.

Z podanej historii alkoholowej wynika konieczność wstrzemięźliwości od spożywania napojów alkoholowych w celu rozwiązania problemu. Zgodnie z kryteriami oceny, warunki wstępne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu silnikowego w przypadku spożycia alkoholu, którego nie można wiarygodnie kontrolować w dłuższej perspektywie, są spełnione jedynie poprzez konsekwentne i stabilne powstrzymywanie się od picia alkoholu.

Abstynencja alkoholowa może być oceniona jako stabilna, jeśli:

 • jest wystarczająco długa (zwykle 12 miesięcy w zawieszeniu, w żadnym wypadku nie krócej niż 6 miesięcy, poparte odpowiednią historią medyczną);
 • w przypadku zastosowania psychologicznych działań wspomagających, okazało się, że jest to adekwatne do problemu i skuteczne w odniesieniu do zmiany zachowania i postawy;
 • pan XX jest zmotywowany do trwałego powstrzymywania się od alkoholu, przy czym motywacja jest zrozumiała i (ewentualnie przy profesjonalnym wsparciu) wystarczająco ugruntowana;
 • pan XX był w stanie zdobyć nowe doświadczenia dzięki własnym kompetencjom (i informacji zwrotnej społecznej) poprzez powstrzymywanie się od alkoholu, co również przyczyni się jako „wzmacniacz” do przestrzegania abstynencji od alkoholu w przyszłości;
 • jest wspierany przez środowisko społeczne (i ewentualnie przez inne środki mające na celu ograniczenie nawrotów), ale przynajmniej nie jest zagrożony.

W ramach badaniu psychologicznym części dotyczącej ruchu drogowego pan XX został szczegółowo przepytany na temat udokumentowanej sytuacji wykroczeń i jego nawyków związanych ze spożywaniem alkoholu.

Pan XX stwierdził tutaj, że konsekwentnie powstrzymywał się od spożywania alkoholu od czasu popełnienia wykroczenia.

Zgodnie z udokumentowanym raportem medyczno-psychologicznym badana osoba stwierdziła w badaniu zdolności prowadzenia pojazdów w roku XXXX, że zmniejszyła spożycie alkoholu i sporadycznie pije alkohol.

Badanie nie wykazało żadnych przesłanek, które przeczyłyby obecną abstynencję alkoholową; Szereg aspektów psychologicznych sugeruje raczej, że pan XX faktycznie odwrócił się od nadużywania alkoholu.

Pan XX reprezentował zamiar długotrwałej abstynencji od alkoholu. Pomimo pojawiających się korzystnych zmian w kierunku życia bez alkoholu, zebrane tu ustalenia nie pozwalają jeszcze na korzystne prognozy zachowań komunikacyjnych, w szczególności z następujących powodów:

Pan XX nie jest jeszcze w stanie dostarczyć odpowiednich informacji na temat swojego szczególnego ryzyka alkoholowego i zakresu jego problemu alkoholowego; ocena jego ryzyka alkoholowego nie oddaje w sposób wystarczający stopnia przyzwyczajenia do alkoholu, na które wskazują fakty.

Pojawiały się raczej tendencje do banalizowania opisu spożycia alkoholu, które miało miejsce.

Osoba badana stwierdziła, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed popełnieniem wykroczenia jazdy w stanie nietrzeźwym spożyła zbyt dużo alkoholu z powodu stresującej sytuacji osobistej.

Ogólnie rzecz biorąc, osobie badanej nadal w dużej mierze brakuje wystarczająco realistycznego spojrzenia na problem, ponieważ rozpoznała przyczyny lub utrzymywanie warunków wcześniejszego obchodzenia się z alkoholem w najlepszym razie w szczątkowy sposób.

Pan XX nie przedstawił jeszcze żadnych realnych motywów, pozwalających wyjść ze stałego utrzymywania abstynencji alkoholowej.

Osobie badanej nie udało się jeszcze wystarczająco rozwinąć odpowiedniej świadomości problemu w zakresie ryzyka nawrotu. Jednak kompleksowe przetwarzanie tak zwanych wyobrażonych nawrotów i ich uwarunkowań osobowościowych ma zasadnicze znaczenie dla ochrony przed starymi wzorcami picia.

Jako znaczące dodatkowe odkrycie należy zauważyć, że pan XX nie udokumentował stwierdzonej abstynencji od alkoholu wystarczającymi wynikami badań medycznych. Badany udostępnił 3 analizy włosów na EtG z okresu XX, XX, XX. Po tym czasie brakuje jakichkolwiek wyników badań laboratoryjnych.

Ponadto przedłożony dowód abstynencji pochodzi sprzed ponad 4 miesięcy, więc utrzymywanie dotychczasowej abstynencji alkoholowej nie może być wiarygodnie wykazane.

W tym kontekście nie można jeszcze z wystarczającą pewnością wykluczyć nawrotu nadużywania alkoholu i związanego z tym nadużycia związanego z alkoholem w ruchu drogowym.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Pan XX miał do tej pory jedynie szczątkowa postawę zrozumienia i że obecnie powstrzymywanie się od picia alkoholu wraz z odpowiednimi doświadczeniami i dokonanymi zmianami należy uznać za zrozumiałe, niemniej jednak ze względu na stwierdzone deficyty nie można obecnie całkowicie rozwiać wątpliwości dotyczących ryzyka nawrotu choroby.

Nie widzimy możliwości poprawy spełnienia wymogów niezbędnych do odpowiedniego uczestnictwa w ruchu drogowym z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych poprzez uczestnictwo w odpowiednich kursach przywracających zdolność do prowadzenia pojazdów zgodnie z § 70 FeV.

Opinia podsumowująca

W wywiadzie i podczas badania lekarskiego nie stwierdzono uszkodzeń związanych z alkoholem, chorób lub ograniczeń funkcjonalnych wpływających na zdolność do prowadzenia pojazdów.

Zarejestrowane tutaj wartości enzymów wątrobowych były neutralne.

Przedstawione analizy włosów dla EtG z XX, XX, XX były neutralne i zgodne z abstynencją alkoholową. Od XX r. brak jednak odpowiednich dowodów.

Jednak warunki korzystnego rokowania nie wynikają z samych wyników badań lekarskich.

Nic nie wskazywało na jakiekolwiek zaburzenia sprawności psychofizycznej związane ze zdolnością do prowadzenia pojazdów.

Jeśli chodzi o wykroczenia drogowe (jazda bez prawa jazdy) w węższym znaczeniu, pan XX wystarczająco sobie z tym poradził. Pan XX zaczął pracować nad swoim problemem alkoholowym, ale nie nastąpiło to jeszcze w wystarczającym stopniu. W świetle zebranych tu ustaleń, prawdopodobieństwa dalszej jazdy w stanie nietrzeźwości zostało znacznie ograniczone.

Na oficjalne pytania z urzędu odpowiadamy w następujący sposób:

Pomimo odnotowanych wykroczeń związanych z ruchem drogowym nie należy się spodziewać, że pan XX będzie w sposób znaczący lub powtarzający się naruszał przepisy prawa o ruchu drogowym lub przepisy prawa karnego (o ile wykluczy się, że przyczyną jest alkohol).

Należy się spodziewać, że pan XX będzie nadal prowadził pojazd silnikowy pod wpływem alkoholu, który wpływa na bezpieczeństwo jazdy. W związku z wcześniejszym spożyciem alkoholu nie występują żadne upośledzenia, które podważają bezpieczeństwo kierowania pojazdem silnikowym w grupach 1 i 2 (klasy prawa jazdy A i CE).

Jeśli chodzi o ponowne badanie zdolności do prowadzenia pojazdów, które nie powinno się odbyć przed upływem kolejnych 6 miesięcy, biegli zalecają, aby pan XX, jeśli to konieczne, zwrócił się o pomoc do specjalisty w celu bardziej dogłębnego przeanalizowania swojej historii alkoholowej i uzyskał w tym kontekście wsparcie w utrwaleniu stylu życia wolnego od alkoholu. Abstynencja od alkoholu musi być udokumentowana za pomocą odpowiednich badań laboratoryjnych. Dowodem abstynencji od alkoholu jest albo zabezpieczony sądownie program kontroli abstynencji za pomocą analizy moczu na obecność glukuronidu etylu, albo nadające się do wykorzystania sądownie analizy włosów na obecność glukuronidu etylu, przy czym odpowiednia długość fryzury nie może przekraczać 3 cm.