Koniecznie sprawdź, jeżeli masz zatrzymane prawo jazdy w Niemczech

Zatrzymane prawo jazdy w Niemczech, jako konsekwencja naruszeń przepisów drogowych, nie jest rzadką procedurą.

Często utrata prawa jazdy ma ogromny wpływ na życie codzienne i zawodowe, w szczególności gdy samochód potrzebny jest do codziennego przemieszczania się do pracy. Nierzadko wiąże się to z utratą zarobków, zleceń, klientów, a nawet zwolnieniem z pracy. Utrata prawa jazdy jest kłopotliwa, nie tylko ze względów zawodowych.

Oprócz kar pieniężnych, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ponowne prowadzenie pojazdów na terytorium Republiki Federalnej Niemiec przez kierowców spoza tego kraju wymaga uzyskania zgody od niemieckiego organu, nawet po zakończeniu okresu zakazu jazdy.

W tym artykule:
1. Koniecznie sprawdź, jeżeli masz zatrzymane prawo jazdy w Niemczech
2. Poznaj różnicę: Zakaz prowadzenia (Fahrverbot) a odebranie prawa jazdy (Führerscheinentzug)
3. Zatrzymane prawo jazdy – jak je odzyskać?
4. Jak uniknąć MPU w Niemczech
5. Kiedy MPU ulega przedawnieniu?
6. Jakie terminy są istotne w przypadku przedawnienia MPU?
7. Zatrzymane prawo jazdy i okres przedawnienia – kilka wskazówek
8. Szybkie ominięcie MPU
9. Przedawnienie MPU: Krótkie pytania – szybka odpowiedź
10. Ciekawe fakty
11. Pomoc w wyjaśnieniu sprawy

W momencie, gdy traci się prawo jazdy (czy to za narkotyki/alkohol czy za punkty karne), aby je odzyskać ponowne nierzadko związane jest to z koniecznością poddania się badaniu medyczno-psychologicznemu (po niemiecku: Medizinisch-Psychologische Untersuchung, skrót: MPU), którego celem jest wykazanie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pozytywny wynik badania MPU jest kluczowy do odzyskania prawa jazdy. Z reguły zakończone powodzeniem badanie medyczno-psychologiczne warunkuje zwrot prawa jazdy, lub względnie jego ponowne bądź pierwszorazowe uzyskanie.

Jednak proces odzyskania prawa jazdy po zatrzymaniu w Niemczech może być skomplikowany i zróżnicowany w zależności od indywidualnych okoliczności i przepisów. A sam przymus zdawania egzaminu MPU, a także cały przebieg przygotowań do niego, wymaga zaangażowania czasu, pieniędzy i ogromnej dozy uwagi.

Poznaj różnicę: Zakaz prowadzenia (Fahrverbot) a odebranie prawa jazdy (Führerscheinentzug)

Osoby, które dopuszczają się szczególnie poważnego wykroczenia w ruchu drogowym lub wielokrotne popełniają błąd, z reguły muszą się liczyć z różnymi środkami regulowanymi przez niemieckie prawo o ruchu drogowym. Dwa najpoważniejsze środki w prawie drogowym to zakaz prowadzenia pojazdów (Fahrverbot) i pozbawienie/cofnięcie prawa jazdy (Fahrerlaubnisentzug). Na marginesie należy również wspomnieć o pozbawieniu wolności jako konsekwencji poważnych przestępstw w prawie karnym, które może być również orzeczone jako środek w kontekście ruchu drogowego.

Największą różnicą między zakazem prowadzenia pojazdów, a pozbawieniem prawa jazdy jest ograniczenie czasowe.

W przypadku wykroczenia (np. jazdy pod wpływem alkoholu do 1,09 promila we krwi) wydawany jest zakaz prowadzenia pojazdów (niem.: Fahrverbot). Czas trwania zakazu prowadzenia pojazdów jest ograniczony do jednego do trzech miesięcy w przypadku wykroczeń i jednego do sześciu miesięcy w przypadku czynów karalnych. Co do zasady prawo jazdy pozostaje ważne. Wtedy prawo jazdy zostanie po prostu zwrócone po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów.

Wprawdzie będzie konieczne tutaj oddanie prawa jazdy, ale ponowne wydanie jest prostsze. Po przedstawieniu oskarżenia o wykroczenie, w związku z którym obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów, zazwyczaj obowiązuje okres 2 tygodni na zgłoszenie sprzeciwu. W przeciwnym razie decyzja o nałożeniu grzywny i nałożony z nią zakaz prowadzenia pojazdów stają się prawomocne. W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów po raz pierwszy, kierowcy przysługuje czteromiesięczny okres na oddanie prawa jazd. Innymi słowami, można odroczyć oddanie prawa jazdy na okres do czterech miesięcy. Na przykład, można przełożyć je na czas wakacji. Jednak zakaz prowadzenia pojazdów wejdzie w życie najpóźniej po czterech miesiącach. Należy wtedy oddać prawo jazdy do właściwego organu i odebrać je ponownie po wygaśnięciu zakazu. Karę trzeba odbyć w całości, nie można podzielić okresu kary na kilka etapów.

Począwszy od drugiego wykroczenia, nie można już wybrać terminu oddania prawa jazdy. W takim przypadku zakaz wchodzi w życie w dniu otrzymania zawiadomienia o nałożeniu kary – chyba że złożycie odwołanie. Składając odwołanie, możecie opóźnić zakaz na kilka miesięcy, aż do podjęcia ostatecznej decyzji. Dokument należy złożyć w organie wskazanym w decyzji o nałożeniu grzywny. Może to być właściwy urząd lub lokalny posterunek policji.

Pozbawienie prawa jazdy (niem.: Führerscheinentzug) skutkuje zawieszeniem/blokadą (Sperre) na okres co najmniej sześciu miesięcy, a dana osoba zostaje pozbawiona uprawnień do prowadzenia pojazdów. Co do zasady, zawieszenie jest dozwolone na okres maksymalnie pięciu lat. Po upływie okresu zawieszenia konieczne jest ponownie złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy. W trudnych przypadkach może być konieczne ponowne przystąpienie do teoretycznego i praktycznego egzaminu na prawo jazdy. W przypadku pozbawienia prawa jazdy, prawo jazdy odbierane jest zazwyczaj natychmiast.

Reasumując, jeśli prawo jazdy zostało odebrane (Führerscheinentzug), zasadniczo zostało odebrane prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu drogowym. W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów (Fahrverbot) należy tymczasowo oddać prawo jazdy, ale zazwyczaj jest ono automatycznie zwracane po upływie maksymalnie trzech miesięcy.

Zatrzymane prawo jazdy – jak je odzyskać?

Jeśli zostało odebrane prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu drogowym (Führerscheinentzug), można je odzyskać tylko poprzez ponowne wydanie. O ponowne wydania prawo jazdy można ubiegać się (wnosząc wniosek o wydanie) już sześć miesięcy przed wygaśnięciem okresu blokady (Sperrfrist). Z reguły jednak konieczne jest spełnienie pewnych warunków, takich jak np. podejście do badania MPU i jego pozytywne zdanie.

Podchodząc do badania medyczno-psychologicznego, najtrudniejszym wydaje się być tutaj rozmowa z psychologiem. Ma ono na celu ustalenie, czy ukarany kierowca rozumie powagę swojego wykroczenia, czy jest on w stanie kontrolować siebie w przyszłości, czy jego sytuacja życiowa może dalej wpływać na potencjalne ponowne złamanie przepisów i co najważniejsze, czy poważnie podchodzi do testu i rzeczywiście czuje skruchę. Z tego powodu rozmowa ma charakter indywidualny, a pytania często są formułowane na podstawie zachowania i wypowiedzi uczestnika.

I tu leży największa trudność. Ta część badania wydaje się dla wielu osób nie do przeskoczenia. A od opinii psychologa nierzadko zależy pozytywna decyzja urzędu decydującego o ponownym wydaniu prawa jazdy.

Jak uniknąć MPU w Niemczech

Wskaźniki niezdawalności MPU są wysokie. Statystyki są tutaj nieubłagalne. Co trzecia osoba nie zdaje badania.
Niejednokrotnie, po pierwszym czy drugim niezdanym podejściu do badania, dany kierowca zniechęca się i zostawia temat. Niejedna osoba, uprzedzona negatywnymi doświadczeniami innych kierowców, od razu chowa sprawę głęboko do szuflady i zapomina o niej na dobrych parę lat.

Zatrzymane prawo jazdy w Niemczech – wykroczenie to ulega po pewnym czasie przedawnieniu i tu kryje się szansa na odzyskanie uprawnień.

Przedawnienie MPU jest jednym ze sposobów na uniknięcie badania medyczno-psychologicznego. To, jak długo trzeba „odsiedzieć“ MPU, zależy od różnych czynników. Najważniejsze z nich przedstawione są poniższej w tekście.

Kiedy MPU ulega przedawnieniu?

Podstawę prawną możliwości obejścia MPU można znaleźć w §29 StVG (ustawy o ruchu drogowym). Stanowi on, że niektóre wpisy w rejestrze są automatycznie wykreślane po upływie określonego czasu od wpisu tego wykroczenia. Ale jak zawsze, jest wiele aspektów, o których trzeba wiedzieć. Więcej na ten temat poniżej w tekście.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić następującą kwestię: MPU nie podlega przedawnieniu w ścisłym tego słowa znaczeniu. W związku z tym nie ma oficjalnego terminu przedawnienia dla MPU. Zarządzenia wydawane przez organy ruchu drogowego nie podlegają przedawnieniu. Niemniej jednak, MPU może ulec przedawnieniu: Jeśli dana osoba nie popełni żadnych poważnych wykroczeń administracyjnych w ruchu drogowym przez pięć lat, w szóstym roku rozpoczyna się pewien rodzaj okresu przedawnienia MPU, który trwa dziesięć lat.

Po upływie tego okresu można ponownie ubiegać się o prawo jazdy, ponieważ wpis w aktach jest usuwany po 15 latach, a zatem nie można go wykorzystać. Równocześnie dochodzi do przedawnienia MPU, ponieważ jeśli nie ma już podstaw do naruszeń, nie można mieć uzasadnionych wątpliwości co do przydatności do jazdy.

Co do zasady, wygląda to tak, że organ wydający zezwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych musi teraz wyrazić zgodę na ponowne wydanie prawa jazdy. Może jednak się zdarzyć, że po tak długim okresie oczekiwania urząd może mieć wątpliwości co do umiejętności prowadzenia pojazdu

Dlatego, aby odzyskać prawo jazdy, często może być wymagane ponowne uczęszczanie do szkoły prawa jazdy, kilku godzin ćwiczeniowych jazdy, obowiązkowych godzin zajęć teoretycznych, a nawet ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy. Jednak badanie MPU nie wchodzi już w grę.

Reasumując termin przedawnienia MPU odpowiada terminowi wykreślenia wpisów w odpowiednim rejestrze ds. uprawnień do kierowania pojazdami.

Jak uniknąć badania MPU

Jak uniknąć zrobienia testu idioty w Niemczech

Jakie terminy są istotne w przypadku przedawnienia MPU?

Kursujące w internecie różne terminy – 10 i 15 lat – w temacie przedawnienia badania MPU są nieco mylące i wprowadzające w błąd. Prawdą jest, że termin umorzenia upływa po dziesięciu latach, ale nie zawsze rozpoczyna się on w dniu popełnienia czynu lub po wydaniu wyroku.

Okres przedawnienia dzieli się jakby na dwie części:
– W ciągu pierwszych 5 lat od popełnienia wykroczenia osoba nie może popełnić żadnych wykroczeń drogowych i nie może zostać notowana. Na pewno po upływie co najmniej 5 lat stare/poprzednie naruszenia zostają wykreślone. Dopiero wtedy zaczyna się tzw. „okres przedawnienia”.
– W kolejnych latach (czyli od szóstego roku) biegnie 10-letni okres przedawnienia. Oznacza to, że po upływie kolejnych 10 lat zarządzenie wykonania badania MPU zostanie usunięte z akt prawa jazdy.

Przedawnienie po 10 latach
§29 StVG (ustawy o ruchu drogowym)
Po upływie 10 lat od wpisania czynu karalnego, które skutkowało odebraniem prawa jazdy (np. jazda z zawartością alkoholu we krwi powyżej 1,6 promila), odpowiedni wpis zostaje usunięty.

Przedawnienie MPU po 15 latach
Jak więc dochodzi do 15 lat, skoro powyżej wspomniano o 10 latach?

W dalszej części § 29 StVG znajdujemy następujące zdanie:

„. . . bieg terminu umorzenia rozpoczyna się dopiero w momencie wydania lub odnowienia prawa jazdy, lecz nie później niż pięć lat od daty, w której zaskarżona decyzja stała się prawomocna. . . “

Zanim rozpocznie się 10-letni okres, musi upłynąć maksymalnie 5 lat, odkąd rozporządzenie MPU stało się „prawnie skuteczne“.

Mówiąc prostym językiem, oznacza to (przykład):
Jeśli nałożono obowiązek zrobienia MPU w dniu 01.01.2022 r., musi upłynąć maksymalnie 5 lat (= 01.01.2027 r.), zanim rozpocznie się 10-letni okres przedawnienia. Okres ten kończy się odpowiednio z dniem 01.01.2037.

Czego oczekujący powinni unikać w ciągu pierwszych 5 lat po wykroczeniu
Osoba, której zostało zatrzymane prawo jazdy, nie może sobie pozwolić na żadne inne wykroczenia drogowe w ciągu pierwszych 5 lat od popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Należą do nich w szczególności:

– Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy
– Jazda na rowerze z poziomem alkoholu we krwi przekraczającym 0,8 promila
– Przechodzenie na czerwonym świetle dla pieszych może być również karane i prowadzić do problemów.

Zatem nie wolno otrzymać punktów za wykroczenia ani jako kierowca, ani jako pieszy czy rowerzysta.

Zatrzymane prawo jazdy i okres przedawnienia – kilka wskazówek

Jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy złoży wcześniejszy wniosek o ponowne wydanie prawa jazdy w okresie, w którym nie posiada prawa jazdy, okres oczekiwania również ulega wydłużeniu. I nie ma tutaj znaczenia, czy badanie MPU rzeczywiście zostało wykonane, czy też nie. Już sam wniosek jest wystarczający, aby wydłużyć okres oczekiwania. Aby mieć zatem pewność, że zostaną usunięte wpisy w aktach, nie może być mowy o zrobieniu MPU w ciągu 10 lat okresu oczekiwania na „przedawnienie”.

Nie mniej, jeżeli wniosek o ponowne wydanie prawa jazdy zostanie w porę wycofany, nie wpłynie on wtedy na przerwanie biegu okresu przedawnienia. Jest to jednak indywidualna kwestia, którą należy zweryfikować odpowiednio w urzędzie, który wydał decyzję o zatrzymanie prawa jazdy.

Ponadto, przypominam, bieg terminu przedawnienia MPU rozpoczyna się dopiero po upływie pięciu lat wolnych od wykroczeń.

W związku z tym pełne przedawnienie trwa łącznie 15 lat. Po tym okresie można ponownie ubiegać się o prawo jazdy, wtedy już bez MPU. Gdyż w tej sytuacji, pozytywna opinia badania MPU nie jest już potrzebna.

Szybkie ominięcie MPU

Nie ma możliwości ominięcia badania medyczno-psychologicznego i natychmiastowego odzyskania prawa jazdy. Nie istnieją żadne środki prawne umożliwiające odzyskanie prawa jazdy w inny sposób.

Przedawnienie MPU: Krótkie pytania – szybka odpowiedź

Czy w przypadku MPU dojdzie w pewnym momencie do przedawnienia?
Samo nałożenie obowiązku zrobienia badania MPU samo w sobie nie podlega ustawowemu przedawnieniu. Przedawnieniu podlega samo wykroczenie, w konsekwencji którego odebrano prawo jazdy. Jednak po 15 latach wpis jest usuwany z akt. Po tym czasie można ponownie ubiegać się o przyznanie prawa jazdy.

Czy mogę więc odzyskać prawo jazdy po 15 latach bez robienia MPU?
Tak, ale należy unikać ponownego naruszenia przepisów ruchu drogowego w tym okresie, w przeciwnym razie termin zostanie przerwany.

Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem pamiętać, jeśli chcę odzyskać prawo jazdy bez MPU?
Po upływie tego długiego okresu właściwy urząd ds. prawa jazdy nie może już wymagać poddania się MPU, ale może wymagać ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy. W ten sposób chce się upewnić, że nadal posiada się niezbędną wiedzę i umiejętności.

Zainteresowani powinni również uważać na przedwczesne złożenie wniosku o nowe prawo jazdy. Przerywa to bieg terminu przedawnienia MPU, a tym samym powoduje niepowodzenie projektu „Przedawnienie MPU“.

Ciekawe fakty

Nawiasem mówiąc, jak ważne jest przygotowanie do MPU, pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Federalny Instytut Dróg (BASt):

– Tylko 37,1% nieprzygotowanych uczestników zdaje badanie MPU.
– Natomiast 81% uczestników MPU to uczestnicy, którzy przygotowali się do MPU.

Tak więc zrobienie MPU jest być może opcją bardziej realistyczną niż jego przedawnienie? Przy dobrym przygotowaniu większość uczestników MPU zdaje nawet za pierwszym razem.

Pomoc w wyjaśnieniu sprawy

Jeżeli czujesz, że opisana wyżej sytuacja ciebie dotyka, zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością wesprę cię w wyjaśnieniu twojej sytuacji, nierzadko zawiłej i w gąszczu niemieckich przepisów trudnej do zrozumienia.