Wykonanie ustawy o ruchu drogowym (Straßenverkehrsgesetz, StVG) i rozporządzenia w sprawie praw jazdy (FeV)

Prośba o przedłożenie opinii medyczno-psychologicznej o zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi

 

Szanowny Panie XX,

Z następujących powodów konieczne jest ustalenie zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi:

Jest Pan posiadaczem prawa jazdy kategorii B oraz jego podkategorii.

W przypadku wystąpienia faktów, mogących budzić wątpliwości, czy posiadacz prawa jazdy jest niezdolny lub warunkowo zdolny do kierowania pojazdem silnikowym, stosuje się odpowiednio §§ 11-14 FeV w związku z załącznikiem 4 do FeV (§ 46 ust. 3 pkt 3 FeV). Zgodnie z pkt 9.2.1 załącznika 4 do FeV regularne zażywanie konopi indyjskich, a zgodnie z pkt 9.2.2 sporadyczne zażywanie konopi przy braku zdolności oddzielenia konsumpcji i prowadzenia samochodu prowadzi do niezdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dnia XX.XX.XXXX roku został Pan poddany kontroli drogowej. Kierował Pan samochodem osobowym marki XX o polskich numerach rejestracyjnych XXX-XXXXX. Zapytanie w policyjnym systemie informacyjnym INPOL ujawniło, że był już Pan odnotowany za naruszenia ustawy o środkach odurzających (Betäubungsmittelgesetz, BtmG). Przeprowadzone następnie wstępne badanie fizyczne wykazywało nieprawidłowości (trzepotanie powiek, wyraźne drżenie kończyn, ograniczona reakcja źrenic, wodniście błyszczące oczy, zaczerwienione spojówki). Wyjaśniono Panu wyniki testu i zaproponowano dobrowolny szybki test narkotykowy, mający na celu własne odciążenie się z zarzutów. Zgodził się Pan na to. Badanie wykazało pozytywny wynik na obecność THC. Wyjaśniono Panu wynik testu i poinformowano o dalszych działaniach. Ponieważ tylko trochę władał Pan językiem niemieckim, zarządzono pobranie próbki krwi, co wykonano o godzinie 23:25.

Badanie toksyczno-chemiczne przeprowadzone w Instytucie Medycyny Sądowej w Greifswaldzie wykazało 5,7 ng/ml THC, 135,4 ng/ml karboksy-THC i 4,1 ng/ml hydroksy-THC. Wyniki wskazują na aktualne zażywanie konopi w ścisłym związku czasowym z pobraniem próbki.

Ogólnie rzecz biorąc, po krótkotrwałym zażyciu produktów z konopi indyjskich można założyć zmiany psychiczne i fizyczne oraz istotne skutki i działania niepożądane z punktu widzenia medycyny drogowej, które z dużym prawdopodobieństwem prowadzą do pogorszenia zdolności prowadzenia pojazdów. Osłabienie percepcji i koncentracji wynikające z zażywania konopi oraz zaburzenia motoryki i koordynacji nie są zgodne z bezpiecznym prowadzeniem pojazdów.

Szczególnie w sytuacjach trudnych do opanowania obserwuje się spowolnione i nieadekwatne reakcje wynikające z dużej gęstości informacji. Przeniesienie uwagi na nieznaczne bodźce pomocnicze może również prowadzić do poważnych błędów w prowadzeniu pojazdu, nawet w przypadku niekłopotliwych sytuacji drogowych.

Stwierdzone stężenie substancji czynnej THC we krwi uzasadnia wątpliwości co do zdolności odróżnienia spożywania konopi (marihuany) od prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponieważ substancja czynna THC jest wykrywalna we krwi tylko przez kilka godzin, jej zażycie musi być stosunkowo bliskie przed pobraniem próbki krwi, a więc prowadzeniem pojazdów mechanicznych.

W ten sposób urząd musi wyjaśnić wątpliwości co do zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi w odniesieniu do środków odurzających w rozumieniu § 14 FeV.

Zgodnie z § 14 ust. 1 zdanie 3 FeV organ ds. praw jazdy może zażądać od posiadacza prawa jazdy medyczno-psychologicznej oceny zdolności do kierowania pojazdami w przypadku sporadycznego zażywania konopi, a dalsze fakty mogą budzić wątpliwości co do w/w zdolności. Ponieważ nawet sporadyczne zażywanie konopi, przy braku zdolności do oddzielenia używania od prowadzenia pojazdów prowadzi do niezdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi, istnieje poważna obawa co do zdolności do prowadzenia pojazdów z uwagi na fakt Pana udziału w ruchu drogowym pod wpływem konopi.

Uczestniczył Pan w ruchu drogowym jako kierujący samochodem osobowym pod wpływem Btm (konopie), przez co ryzykował Pan i najprawdopodobniej po prostu zaakceptował upośledzenie swojej zdolności do krytyki i kierowania.

Dlatego też zgodnie z § 46 ust. 3 w związku z § 14 ust. 1 zdanie 3 FeV nakazuje się przedstawienie opinii medyczno-psychologicznej wydanej przez urzędowo uznaną jednostkę oceniającą zdolność do kierowania pojazdami.

W trakcie badania należy wyjaśnić następujące kwestie:

1. Czy faktycznie nie należy oczekiwać, że Pan X będzie w przyszłości prowadzić pojazdy silnikowe pod wpływem konopi indyjskich czy skutków spożycia konopi i / lub
2. Czy w następstwie konsumpcji konopi mamy do czynienia z upośledzeniami zagrażającymi bezpiecznemu prowadzeniu pojazdów silnikowych z grupy 1 (FE klasa B)?

Prosimy o przedstawienie wyników oceny medyczno-psychologicznej do dnia XX.XX.XXXX.

Należy to zrobić z załączonym oświadczeniem w ciągu 14 dni określając, w którym centrum egzaminacyjnym przeprowadzona zostanie ocena.

Należy również złożyć oświadczenie, czy wyraża Pan zgodę na przekazanie biegłemu wszelkich dokumentów administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia oceny. Ma Pan prawo wglądu do przesłanych dokumentów (§ 11 ust. 6 FeV).

Ponieważ badanie lekarskie mające na celu wykazanie abstynencji narkotykowej zazwyczaj obejmuje badanie włosów, oprócz próbek moczu, w Pana interesie jest zaprzestanie skracania włosów do dnia badania.

Należy zauważyć, że biegłemu zostaną przesłane tylko te dokumenty, które mogą dostarczyć informacji na temat osoby zainteresowanej w odpowiedzi na zadane powyżej pytania, w zakresie, w jakim dokumenty te mogą być wykorzystywane w procesie wystawiania oceny, przy uwzględnieniu zakazów wykorzystywania dokumentów dotyczących czynów i wyroków skazujących oraz decyzji wydanych zgodnie z ustawą o wykroczeniach.

Jak tylko biegły uzyska wszystkie niezbędne dokumenty, zostanie Pan poinformowany o miejscu i czasie badania. Jeśli nie otrzyma Pan żadnej wiadomości o terminie, prosimy o samodzielne skontaktowanie się z organem oceniającym, ponieważ nie ma pewności, że zostanie przeprowadzone badanie bez wcześniejszego ustalenia terminu.

Koszty badania ponosi Pan jako sprawca.

Zgodnie z § 11 ust. 8 FeV wyraźnie informuje siÄ, że organ ds. praw jazdy może stwierdzić, że nie jest Pan zdolny do kierowania pojazdami, jeśli odmówi poddania się badaniu lub nie dostarczy wymaganej opinii w wyznaczonym terminie. Skutkowałoby to odebraniem prawa jazdy.

Uwagi:

Wezwanie do sporządzenia opinii biegłego nie stanowi aktu administracyjnego, lecz stanowi jedynie wstępną czynność procesową w rozumieniu § 44a VwG0, której nie można w sposób samodzielny zaskarżyć. Możliwe jest jedynie wniesienie sprzeciwu wobec ustalania kosztów.

Z poważaniem
[podpis]

 

Załączniki:

1. Oświadczenie zgody
2. Lista organów oceniających
3. Zawiadomienie o kosztach

 

Wskazówka:

Polnisch sprechende Personen können den obigen Text ins Deutsche übersetzt im Blog im Artikel lesen: Aufforderung zur MPU nach Konsum von Cannabis