Nr repertorium x/xxxx

Dzisiaj, w dniu xx.xx.xxxx
stawili się przede mną:

*Nazwisko notariusza*
notariuszem z siedzibą w x,
w moich pomieszczeniach służbowych pod adresem *adres*:

1. Pani X,
ur. xx.xx.xxxx,
zamieszkała zgodnie z podanymi informacjami w x,

2. Pan X,
ur. xx.xx.xxxx,
zamieszkały zgodnie z podanymi informacjami w x,

zwani dalej „sprzedającymi”

3. Pani X,
ur. xx.xx.xxxx,
zamieszkała zgodnie z podanymi informacjami w x,

zwana dalej „kupującym“.

Obecni potwierdzili swoją tożsamość poprzez okazanie ważnego polskiego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Obecne osoby są wyłącznie obywatelami polskimi i zgodnie z oświadczeniem i przekonaniem notariusza nie posiadają wystarczającej znajomości języka niemieckiego, dlatego dokument ten należy przetłumaczyć na język polski, którym posługują się wszystkie występujące osoby.

Na wniosek obecnych stawiła się w roli tłumacza
Pani Justyna Rose
urodzona xx.xx.xxxx
zamieszkała, jak stwierdzono w x, w której osobie nie ma podstaw do wykluczenia jako tłumacz.

Tłumaczka wylegitymowała się przedstawiając ważny polski dowód osobisty ze zdjęciem. Podaje, że jest tłumaczem ogólnie zaprzysiężonym.

Z góry zaangażowane strony oświadczają, że przy zawieraniu niniejszej umowy nie będą działać w ramach komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej.

Zaangażowane strony oświadczają, że działają na własny rachunek lub, w stosownych przypadkach, na rachunek osoby, działającej na własny rachunek, którą reprezentują.

Sprzedawcy wyjaśniają, co następuje:

W dniu 22 kwietnia 2017 roku zawarliśmy w Polsce małżeństwo. W chwili zawarcia związku małżeńskiego posiadaliśmy tylko obywatelstwo polskie. Mieliśmy stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Nie zawarliśmy jeszcze umowy małżeńskiej i nie chcemy tego robić. Dlatego wychodzimy z założenia, że żyjemy w ustawowym ustroju majątkowym wspólnoty nabytków w prawie polskim.

Kupujący oświadcza, że nie jest żonaty.

***

Na prośbę obecnych sporządzam, zgodnie ze złożonymi przede mną oświadczeniami, następujący dokument:

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości ze zgodą na przejście prawa własności

I.
Stan księgi wieczystej, uwagi wstępne

1.
W rejestrze gruntów sądu rejonowego x jako własność miasta x wpisana jest następująca własność

a) arkusz x
numer bieżący x
pole x
działka x budynek i teren niezabudowany, x m²
działka x działka rolna, x m²

Ja, notariusz, poinformowałem się o treści księgi wieczystej w dniu xx.xx.xxxx, a dziś przekonałem się, że jest on nadal aktualny. W związku z tym powyższa nieruchomość jest obciążona w następujący sposób:

Dział II:
Numer bieżący 4: zastrzeżenie o zgodzie na przejście prawa własności powierzchni częściowej ok. x m² dla Pani x i Pani x po połowie udziału.

Dział III:
Brak obciążeń.

b) arkusz x
nr bieżący. x
pole x
działka x budynek i teren niezabudowany, x m²
działka x budynek i teren niezabudowany, x m²

c) arkusz x
numer bieżący x
pole x
działka x budynek i teren niezabudowany, x m²
działka x teren ruchu drogowego, x m²

Ja, notariusz, poinformowałem się o treści księgi wieczystej w dniu xx.xx.xxxx, a dziś przekonałem się, że jest on nadal aktualny. W związku z tym powyższa nieruchomość jest obciążona w następujący sposób:

Dział II:
Numer bieżący 2: Prawo do założenia, obsługi i utrzymania transformatora / rozdzielni oraz prawa do przewodów, w połączeniu z ograniczeniami w zakresie budowy i oddziaływania dla E.ON edis AG,
Numer bieżący 7: Tolerancja zabudowy z ogrodem zimowym z uwzględnieniem użytkowania w warunkach prywatnych dla odpowiedniego właściciela posesji pole x działka x,
Numer bieżący 8: Zastrzeżenie o zgodzie na przejście prawa własności powierzchni częściowej ok. x m² dla Pani X oraz Pani X po ½ udziału.
Dział III:
Brak obciążeń.

2.
Pani X oraz Pani X nabyły, po złożeniu oświadczenia dotyczącego aktu notarialnego z dnia xx.xx.xxxx, nr repertorium x/xxxx administratora kancelarii notarialnej pani X w x – zwanego dalej „aktem notarialnym“ – każda po połowie, powierzchnie cząstkowe o powierzchni ok. x m², x m² i x m².

Strony powołują się na poprzedni akt notarialny, którego uwierzytelniony odpis był dostępny w chwili sporządzania niniejszego aktu notarialnego, a którego treść jest dokładnie znana stronom zgodnie z oświadczeniem. Obecni rezygnują z odczytania i dołączania poprzedniego aktu do dzisiejszego aktu.

Zgodnie z oświadczeniem zainteresowanych stron, częściowe obszary zostały już pomierzone i są kontynuowane w ewidencji gruntów. Zgodnie z oświadczeniem nie nastąpiło jeszcze sporządzenie dokumentu dotyczącego uznania pomiaru. Zainteresowane strony zgodnie zakładają, że nowo pomierzone działki pole nr x, x i x to zakupione częściowe działki w x. Notariusz zaznaczył, że nie może tego sprawdzić. Ewentualnie należałoby w późniejszym terminie zmienić niniejszy dokument, co pociągnęłoby za sobą dalsze koszty.

Z uwagi na ustawowy system małżeńskiego prawa majątkowego, Pani X nabyła z mocy prawa w/w nieruchomości w ramach ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej istniejącej pomiędzy nią a jej mężem na gruncie prawa polskiego, dlatego też Pan X musi uczestniczyć w dzisiejszym akcie notarialnym.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w przedwstępnym akcie notarialnym, strony aktu notarialnego przejęły na siebie obciążenia wynikające z działu II nr bieżący 1 księgi wieczystej x arkusz x dotyczące odpowiedzialności rzeczowej; pozostałe obciążenia są wykreślane z księgi wieczystej z chwilą realizacji aktu wstępnego.

Ponadto w § 12 aktu wstępnego strony zobowiązały się do dokonania inwestycji w ciągu dwóch lat od przeniesienia własności. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, niewypłacalności nabywców poprzedniego aktu notarialnego lub sprzedaży nieruchomości w drodze przymusowej licytacji, sprzedający z poprzedniego aktu notarialnego, czyli Urząd Miasta X, ma prawo do odkupu. Prawo to jest zabezpieczone wzmianką o pierwszeństwie, która jest wpisywana do księgi wieczystej po zawarciu aktu przedwstępnego.

Ponadto zgodnie z § 14 aktu wstępnego, na rzecz gminy X ustanowiona zostaje ograniczona służebność osobista na nabytym obszarze częściowym pochodzącym z dawnej nieruchomości pole nr x – według stron zainteresowanych po dokonaniu pomiarów geodezyjnych obecnie pole nr x. Zgodnie z oświadczeniem, zabezpiecza to prawo gminy do eksploatacji, konserwacji i usuwania słupa przyłączeniowego licznika oświetlenia ulicznego znajdującego się na nieruchomości.

Cena zakupu z aktu wstępnego została już zapłacona zgodnie z oświadczeniem, podobnie jak podatek od sprzedaży nieruchomości. Jakakolwiek nadwyżka lub zmniejszona powierzchnia wynikająca z pomiaru gruntu nie może być rekompensowana zgodnie z postanowieniami aktu wstępnego.

Zainteresowane strony wiedzą, że wykonanie dzisiejszego aktu uzależnione jest od wykonania innego aktu notarialnego, na który działający notariusz nie ma wpływu.

3.
Przedmiotem umowy jest połowa udziału współwłasności sprzedającego działek wymienionych w powyższym w punkcie I.2. pole nr x, x i x.

II.
Sprzedaż

Pani X i Pan X
niniejszym sprzedają stronie przyjmującej

Pani X

na wyłączną własność

wymieniony w pkt. I.3. przedmiot umowy (= udział we współwłasności), wraz ze wszystkimi powiązanymi prawami, wszystkimi istotnymi komponentami i akcesoriami prawnymi.

Nieruchomość objęta umową jest zabudowana domem wielorodzinnym i dwoma zespołami garażowymi.

Obciążenie, wymienione w dziale II, numer 1, o którym mowa w punkcie I.1.b), wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami umownymi z tytułu rzeczywistej odpowiedzialności, przejmuje kupujący.

Przejmuje on również zastrzeżenie dla urzędu w X i ograniczoną służebność osobistą dla gminy miasta X, a także wszelkie wynikające z tego prawa i obowiązki umowne dotyczące rzeczywistej odpowiedzialności, wpisane wraz z realizacją niniejszego aktu wstępnego.

Kupujący nie nabywa dalszych praw z działu II lub III księgi wieczystej.

Pan X wyraźnie wyraża zgodę na sprzedaż.

III.
Cena kupna

Całkowita cena zakupu wynosi x EUR
– słownie: x euro -.

Obiekty ruchome nie są sprzedawane.

Według informacji cena zakupu została zapłacona gotówką w dniu xx.xx.xxxx roku. Sprzedawca potwierdza odbiór.

Notariusz poinformował o ryzyku związanym z tą zaliczką, w szczególności w przypadku upadłości sprzedającego.

IV.
Pełnomocnictwo do obciążania rachunku

Na zapytanie, kupujący nie chciał otrzymać tak zwanego pełnomocnictwa do udzielania pożyczek z góry.

V.
Przeniesienie własności

Posiadanie, użytkowanie, obciążenia, niebezpieczeństwo i obowiązek bezpieczeństwa przechodzą dziś na kupującego.

Notariusz poinformował zaangażowane strony o ryzyku i niebezpieczeństwach związanych z przeniesieniem własności przed dokonaniem zabezpieczenia w księdze wieczystej, zwolnieniem z obciążeń oraz uzyskaniem wszelkich zezwoleń. Pomimo pouczenia osoby zaangażowane poprosiły o notarialne poświadczenie przeniesienia własności w wyżej wymienionym terminie.

Notariusz poinformował zaangażowane strony w szczególności o ryzykach i zagrożeniach związanych z inwestycjami i zmianami strukturalnymi przedmiotu umowy przed przeniesieniem własności.

VI.
Wady fizyczne, wady prawne

Roszczenia i prawa kupującego z powodu jawnych lub ukrytych wad fizycznych gruntu i budynku są wykluczone, niezależnie od tego, czy takie wady są obecne lub powstaną do momentu przeniesienia własności, z wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy z powodu naruszenia obowiązków, za które kupujący jest odpowiedzialny, lub do żądania odszkodowania zamiast świadczenia z powodu rażąco niedbałego lub umyślnego naruszenia obowiązków zgodnie z §§ 280, 281, 283, 311a. 2 BGB (niemiecki kodeks cywilny).

W odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych, odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa oraz za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia spowodowane nieumyślnym naruszeniem obowiązków przez sprzedającego pozostaje nienaruszona. Umyślne lub niedbałe naruszenie obowiązków przez sprzedawcę jest równo-znaczne z naruszeniem obowiązków przez jego przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika.

Sprzedawca nie gwarantuje określonego rozmiaru ani jakości, opłacalności ani użyteczności. Zapewnia, że nie ma informacji o żadnych ukrytych wadach ani zanieczyszczonych miejscach.

O ile nie ustalono inaczej w niniejszym akcie notarialnym, sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia, aby nieruchomość była wolna od wad prawnych, w szczególności od obciążeń i ograniczeń wpisanych do księgi wieczystej.

Strony umowy zostały szczegółowo pouczone przez notariusza o skutkach prawnych wyłączenia odpowiedzialności. Kupujący jest świadomy, że w przypadku wystąpienia wad nie ma żadnych roszczeń wobec sprzedającego i że musi je zawsze usunąć na własny koszt.

Kupujący jest świadomy, że budynek sprzedawany z nieruchomością jest starym budynkiem, około ***( rok). Zgodnie z oświadczeniem, nabywca zna dokładnie przedmiot umowy; nabywa go w stanie obecnym i używanym.

Sprzedający nie wie o żadnych niespełnionych zobowiązaniach wynikających z przepisów budowlanych, szkodliwych zanieczyszczeniach gleby lub innych wadach materiałowych, które nie są łatwo widoczne podczas inspekcji.

Kupujący jest świadomy, że budynki na sąsiedniej nieruchomości są zbudowane bezpośrednio na granicy nieruchomości objętej umową i że odległości wymagane przez przepisy budowlane mogą nie być przestrzegane. Notariusz pouczył o konsekwencjach prawnych z tym związanych.

W tym zakresie strony ustalają, że kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec sprzedającego z tego tytułu, niezależnie od podstawy prawnej.

Strony oświadczają zgodnie, że nie zostaje uzgodniona zmiana przepisów o odpowiedzialności za wady materiałowe lub ustanowienie służebności lub obciążeń budowlanych z punktu widzenia przepisów budowlanych (odstępy, zagospodarowanie granic itp.)

Ryzyko pożaru, zagrożeń naturalnych i szkód spowodowanych przez wodę pozostaje po stronie sprzedającego aż do momentu przeniesienia własności. Do tego czasu musi on zachować wymaganą staranność i dotychczasową użyteczność przedmiotu zamówienia.

Notariusz poinformował o obowiązującym od 01.05.2014 r. rozporządzeniu o oszczędzaniu energii (EnEV 2014), w szczególności na fakt, że sprzedawca jest zobowiązany do przedłożenia świadectwa energetycznego, jeżeli spełnione są warunki w nim określone.

Profilaktycznie notariusz zwrócił uwagę zainteresowanych na ewentualny obowiązek modernizacji zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie energooszczędnej izolacji cieplnej i energooszczędnej technologii urządzeń w budynkach (rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii – EnEV), zgodnie z którym kotły muszą zostać wyłączone z eksploatacji w ciągu dwóch lat od zmiany właściciela, jeśli zostały zainstalowane przed 01.01.1985 r. lub były eksploatowane dłużej niż 30 lat, a także nieizolowane rury ciepłej wody oraz strop ostatniej kondygnacji lub strop pierwszego piętra. Dach musi być izolowany termicznie. Naruszenie przepisów może być karane jako wykroczenie.

VII.
Składki na uzbrojenie i składki mieszkańców

Sprzedający poniesie w stosunku do kupującego składki budowlane i inne składki mieszkańców na rzecz działań, dla których prace budowlane zostały rozpoczęte do dnia dzisiejszego. Wszelkie późniejsze działania będą realizowane na koszt nabywcy.

Sprzedającemu nie są znane żadne nierozliczone działania rozwojowe lub składki mieszkańców.

Notariusz zwrócił uwagę stronom, że powyższe przepisy nie mają wpływu na zobowiązania płatnicze stron wynikające z przepisów prawa publicznego.

VIII.
Dzierżawa

Kupujący ma świadomość, że sprzedawana mu nieruchomość jest dzierżawiona. Od chwili prze-niesienia posiadania strony traktują się tak, jakby zastosowanie miał § 566 ust. 1 kodeksu cywilnego. Kupujący na pierwsze żądanie zwolni sprzedającego z odpowiedzialności w tym zakresie, również wobec osób trzecich. Zainteresowane strony nie chcą zabezpieczyć tego zobowiązania odszkodowawczego poprzez dostarczenie zabezpieczenia (np. poddanie się egzekucji, poręczenie lub hipoteka).

Notariusz wskazał na przepis §§ 566, 566a kodeksu cywilnego.

Notariusz wskazał również, że ze względu na fakt, iż kupujący był już wydzierżawiającym przed sprzedażą, nie oczekuje się, że umowa najmu automatycznie przejdzie na kupującego po przeniesieniu własności zgodnie z art. 566 ust. 1 Kodeks cywilny (BGB) i w związku z tym sprzedający nie będzie zwolniony z odpowiedzialności zgodnie z § 566 (1) 2 BGB.

Podobnie, sprzedający pozostaje zobowiązany wobec danego dzierżawcy do zwrotu wszelkich wniesionych zabezpieczeń.

Niemniej jednak, na wszelki wypadek należy powiadomić odpowiedniego dzierżawcę o zmianie właściciela. Notariusz zalecił stronom umowy dążenie do porozumienia z danym dzierżawcą, zgodnie z czym kupujący przejmuje stosunek dzierżawy również w stosunku zewnętrznym jako jedyny wydzierżawiający ze zwolnieniem sprzedawcy od odpowiedzialności. Notariusz nie bierze w tym zakresie czynnego udziału. Zawarcie niniejszej umowy nie może być uzależnione od zwolnienia z odpowiedzialności w stosunkach zewnętrznych.

Sprzedający upoważnia i upełnomocnia kupującego kompleksowo i nieodwołalnie z prawem do udzielenia subupoważnienia i z wyłączeniem ograniczeń § 181 BGB (niemiecki kodeks cywilny) do składania i odbierania wszelkich oświadczeń i spraw dotyczących stosunku dzierżawy również w imieniu Sprzedającego od momentu przeniesienia posiadania. Na żądanie, niniejsze upoważnienie i pełnomocnictwo zostanie udzielone w formie pisemnej w odrębnym dokumencie.

IX.
Wyjaśnienia związane z księgą wieczystą

Zgoda na przejście prawa własności na nieruchomości:

Strony umowy uzgadniają, że prawo własności sprzedanego przedmiotu umowy przechodzi na kupującego jako wyłączna własność oraz wyrażają zgodę i wnoszą o wpisanie zmiany tytułu własności do księgi wieczystej.

Zastrzeżenie o zgodnie na przejście prawa własności na nieruchomości:

W celu zabezpieczenia roszczenia kupującego o przeniesienie własności sprzedanego przedmiotu umowy sprzedawca zatwierdza a kupujący wnioskuje o wpis odpowiedniej rezerwacji zgodnie z § 883 BGB dla kupującego na kolejnym miejscu w księdze wieczystej.

Notariusz jest poinstruowany, aby ubiegać się o wpis zastrzeżenia co do przedmiotu umowy dopiero, gdy spełnione zostały wszystkie wymogi zapłaty zgodnie z punktem III. a).

Kupujący zatwierdza i żąda usunięcia tej rezerwacji krok po kroku wraz z przeniesieniem własności w księdze wieczystej, pod warunkiem, że bez jego zgody nie dokonano żadnych wpisów tymczasowych.

Zwolnienie:
Strony umowy udzielają i wnoszą o wykonanie wszystkich oświadczeń w księdze wieczystej, które są niezbędne do całkowitego lub częściowego wydania przedmiotu umowy, również w za-kresie, w jakim oświadczenia o wydaniu dotyczą ewentualnie dalszych nieruchomości oraz wpisani beneficjenci będą wpisanie w randze pierwszeństwa w księdze wieczystej po kupującym.

Zawiadomienie o wykonaniu:
Prosimy o powiadomienie notariusza o wykonaniu.

X.
Umocowanie

Strony zaangażowane niniejszym nieodwołalnie upoważniają pracowników notariusza, również na wypadek śmierci:
a) panią X
b) panią X,
wszyscy pracujący u urzędującego notariusza, każdy samodzielnie i z wyłączeniem ograniczeń wynikających z § 181 BGB, do złożenia wszystkich oświadczeń nadal niezbędnych i/lub celowych do wykonania umowy, w szczególności po przeprowadzeniu niezbędnych badań i przedłożeniu katastralnego dowodu zmiany, w celu określenia mienia umownego (częściowego obszaru) do księgi wieczystej, w razie potrzeby, do ponownego zadeklarowania zgody na przejście własności lub jej przyjęcie, zezwolenia na wpis dotyczący zmiany własności oraz zażądania unieważnienia zastrzeżenia zgody na przejście własności wpisanego do księgi wieczystej na rzecz nabywcy.

Upoważnieni przedstawiciele są uprawnieni do składania i wycofywania wniosków w księdze wieczystej. Pełnomocnictwo dotyczy bez ograniczeń w stosunku do księgi wieczystej. Z pełnomocnictwa tego można skorzystać wyłącznie przed notariuszem, jego oficjalnie wyznaczonym przedstawicielem lub następcą urzędowym i tylko wtedy, gdy jest on za to odpowiedzialny. Upoważnieni przedstawiciele są zwolnieni z odpowiedzialności osobistej.

XI.
Instrukcja wykonania

Strony umowy zlecają i upoważniają notariusza, zrzekając się z własnego prawa do składania wniosków, do złożenia w dniu dzisiejszym aktu notarialnego w rejestrze gruntów w celu przeniesienia własności, jak tylko otrzyma on dowód, że wspomniany w sekcji I. 2. akt wstępny został wpisany do księgi wieczystej.

Strony zlecają i upoważniają notariusza do składania wszelkich oświadczeń niezbędnych do wy-konania niniejszego aktu w imieniu stron umowy, do składania wniosków – także podzielonych i ograniczonych – do księgi wieczystej, do ich wycofywania, zmieniania, a także uzupełniania.

XII.
Obowiązek inwestycyjny

Kupujący przejmuje obowiązek inwestycyjny ustanowiony aktem notarialnym wstępnym w § 12 na rzecz Urzędu w X w drodze prawdziwej umowy na rzecz osób trzecich w odniesieniu do przedmiotu umowy i zwalnia z tego obowiązku akceptującego to w stosunkach wewnętrznych sprzedającego. W tym względzie cena zakupu uzgodniona w akcie przedwstępnym zostaje zastąpiona ceną zakupu uzgodnioną w niniejszym akcie jako świadczenie wzajemne.

Kupujący zobowiązuje się do nałożenia obowiązku inwestycyjnego również na swoich następców prawnych z obowiązkiem jego przeniesienia, do dokonania na wniosek sprzedającego aktu notarialnego odpowiedniego wpisu o pierwszeństwie do przedmiotu umowy oraz do przeniesienia obowiązku przyznania pierwszeństwa również na swoich następców prawnych.

XIII.
Wskazówki

Notariusz podczas sporządzania niniejszego dokumentu wskazał w szczególności na następujące aspekty:

a) czas i przesłankę przeniesienia własności, w szczególności, że własność nie przechodzi na kupującego z dzisiejszym notarialnym poświadczeniem, a jedynie wraz z przeniesieniem własności w księdze wieczystej, a przeniesienie może nastąpić tylko w przypadku sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży nieruchomości, jeżeli urząd skarbowy wydał zaświadczenie o niezaleceniu po zapłaceniu ustawowego podatku od sprzedaży gruntu,
b) odpowiedzialność właściciela umowy za zaległe opłaty publicznoprawne i podatki,
c) przepisy Kodeksu budowlanego, ustawy o ruchu lądowym i ustawy o ruchu lądowym oraz ograniczenia dotyczące strukturalnego użytkowania nieruchomości,
d) ustawowe prawo pierwokupu, w którym wskazano w szczególności, że indywidualne prawo pierwokupu nie może być wykonywane po uzgodnionej tu cenie kupna, lecz według wartości rynkowej i w takich przypadkach sprzedającemu przysługuje jedynie częściowe prawo odstąpienia,
e) solidarna odpowiedzialność za koszty i podatki, nawet jeżeli jedna ze stron umowy przejęła je samodzielnie,
f) ryzyko dla kupującego w przypadku zapłaty ceny kupna przed wniesieniem zabezpieczenia w księdze wieczystej, zwolnienia z obciążeń i dostępności wszelkich zezwoleń oraz ryzyko dla sprzedającego w przypadku odroczenia ceny zakupu bez faktycznego zabezpieczenia; w szczególności ryzyko przekazania i wydania przed dokonaniem płatności,
g) konieczność poświadczenia wszystkich zawartych umów oraz konsekwencje błędnych informacji o cenie zakupu,
h) przepisy dotyczące podatku od sprzedaży nieruchomości i podatku spekulacyjnego (§ 23 EStG).

Notariusz nie dokonał wglądu do rejestru obciążeń budowlanych, gdyż nie ma takiego obowiązku. Wyraźnie wskazuje jednak na możliwość istnienia obciążeń budowlanych, ich znaczenie oraz możliwość wglądu do rejestru obciążeń budowlanych, w szczególności na fakt, że obciążenie budowlane może ograniczać korzystanie z nieruchomości objętej umową. W przypadku istnienia obciążeń budowlanych, zaleca się, aby kupujący zapoznał się z rejestrem obciążeń budowlanych. Sprzedający oświadcza w tym względzie, że nie jest świadomy istnienia obciążeń budowlanych.

Notariusz zaznacza, że nie świadczy i nie będzie świadczył usług doradztwa lub wsparcia podatkowego. Ta ostatnia poinformowała umawiające się strony o możliwości uzyskania informacji od właściwego urzędu skarbowego lub zasięgnięcia opinii doradców podatkowych. Notariusz nie odpowiada za podatki wynikające z czynności prawnej zawartej w formie aktu notarialnego oraz za korzyści podatkowe oczekiwane przez strony, które w rzeczywistości nie wystąpiły.

XIV.
Zezwolenia

Notariuszowi zleca się i upoważnia do zapewnienia wykonania aktu notarialnego oraz do nadzoru nad jego wykonaniem, do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód lub żądania i otrzymywania informacji negatywnych oraz, ze względu na wszystkie ustawowe prawa pierwokupu, w szczególności zgodnie z BauGB, w razie potrzeby powiadamiania odpowiedniej strony uprawnionej do umowy zawiadomić zgodnie z § 469 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), przesyłając kopię, i uzyskać oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.

W przypadku, gdy wymagane zezwolenie udzielona jest bez warunków i bez wymagań, strony zainteresowane rezygnują z doręczeń i odwołań oraz zwracają się do organu zezwalającego o przesłanie notariuszowi odpisu decyzji zezwalającej z potwierdzeniem skutków prawnych.

Dla nieruchomości objętej umową nie istnieje prawo pierwokupu zgodnie z § 26 Brandenburskiej Ustawy Wykonawczej do Federalnej Ustawy o Ochronie Przyrody (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG), § 66 Federalnej Ustawy o Ochronie Przyrody. W dniu dzisiejszym notariusz przeprowadził w Brandenburskiej Izbie Notarialnej badanie prawa pierwokupu.

Niezależnie od prawnych możliwości odstąpienia od umowy, sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do kupują-cego. W tym przypadku koszty odstąpienia i realizacji ponosi sprzedający.

XV.
Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, pozostała część umowy pozostaje ważna. W takim przypadku strony są zobowiązane do zastąpienia pominiętego postanowienia ważnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu zbliża się do celu pominiętego postanowienia. To samo dotyczy przypadku, gdy umowa zawiera lukę lub niejasność.

XVI.
Koszty i podatki

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem notarialnym i jego wykonaniem, w tym wszelkie stosowne podatki od przeniesienia własności gruntu, ponosi Nabywca.

Koszty poniesione w przypadku koniecznego zwolnienia z obciążeń od osoby uprawnionej rzeczowo i z urzędu ksiąg wieczystych oraz opłaty notarialne za przyjęcie ewentualnego pełnomocnictwa powierniczego osoby uprawnionej rzeczowo ponosi Sprzedający.

Koszty zatwierdzenia strony reprezentowanej bez pełnomocnictwa lub koszty potwierdzenia pełnomocnictwa strony reprezentowanej przez pełnomocnika nieformalnego obciążają tę stronę.

XVII.
Odpisy

Odpisy niniejszego aktu notarialnego otrzymuję:

odpisy uwierzytelnione:
sprzedający (1)
kupujący (1)
urząd rejestru gruntów (2)

proste odpisy:
kupujący (1)
urząd skarbowy – urząd ds. podatku od nieruchomości (1)
komisja ekspertów ds. zbierania danych dot. cen zakupu (1)

Wszystkie strony wyraźnie zrezygnowały z wymogu pisemnego tłumaczenia, które może być wymagane. Informacja ta była również ustnie tłumaczona na język polski.

Dokument ten został przetłumaczony na język polski przez tłumacza w obecności notariusza, zatwierdzony przez stawających i podpisany przez nich, tłumacza i notariusza w następujący sposób:

[podpisy]

***

Oryginalna wesja niemiecka dokumentu „Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości ze zgodą na przejście prawa własności“ jest dostępna tutaj.